Wettelijke vermeldingen

Informatie binnen deze site

De website www.diagral.be wordt beheerd door het bedrijf HAGER MODULEC, gevestigd in Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16C bus 4.
HAGER MODULEC handelt in de hoedanigheid van huurder-manager van de handelszaak DIAGRAL.
De beschreven Algemene Voorwaarden hebben tot doel alle toegangs- en gebruiksvoorwaarden voor deze website te voorzien.
Bij de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt de Gebruiker stilzwijgend en zonder uitzonderingen de voorwaarden beschreven in de meest recente versie online.

1. BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE VAN DIAGRAL

DIAGRAL geeft op deze website de informatie over zijn activiteit, over het netwerk van de verkooppunten en over de Diagral producten.
De website van DIAGRAL is geen elektronische winkel en de informaties die op de website staan, kunnen niet als verkoopsaanbiedingen worden beschouwd.

2. TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID

De toegang tot de website is vrij en wordt continu en permanent gegarandeerd, behalve bij overmacht of bij incidenten buiten de controle van DIAGRAL om, en onder voorbehoud van eventuele technische pannes of interventies, van onderhoud of up-dating nodig voor de goede werking van de website.
Bovendien kan DIAGRAL, omwille van de natuur van het Internet zelf, de werking van de website niet 24u/24 en 7 dagen/7  garanderen.

3. VERANTWOORDELIJKHEID

3.1. DIAGRAL stelt alles in het werk om aan de Gebruikers van de website de meest betrouwbare en kwalitatieve informatie te geven.
DIAGRAL garandeert echter niet de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de informatie die op deze website staat, noch de gelijkvormigheid van de informatie met het gebruik dat de Gebruiker hiervan wenst te maken.
Bijgevolg erkent de Gebruiker deze informatie exclusief op zijn eigen verantwoordelijkheid te gebruiken.
DIAGRAL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de Gebruikers of derden hebben opgelopen en die voortvloeien uit de informatie die op de website staat of, meer algemeen, uit de raadpleging en uit het gebruik van de website.

3.2. Bovendien controleert DIAGRAL  niet de websites die via hyperlinks met deze website zijn verbonden; DIAGRAL kan niet verantwoordelijk geacht worden inzake de informatie op die sites.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1. Alle gegevens, van welke aard ook, voornamelijk de teksten, grafieken, logo’s, iconen, beelden, videobeelden , radioclips, merknamen, software, en kenmerken van DIAGRAL die op de website staan, zijn beschermd door de wetgeving inzake het auteursrecht, de handelsmerken en de intellectuele eigendom, en behoren toe aan DIAGRAL of aan derden die van DIAGRAL de toestemming hebben gekregen deze te benuttigen.
De merknaam DIAGRAL werd neergelegd bij het Franse instituut voor industriële eigendom “Institut de la Propriété Industrielle”. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van het merk DIAGRAL, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf HAGER MODULEC, is dus verboden.
DIAGRAL, in zijn hoedanigheid van Uitgever van deze website, staat aan de gebruiker een privaat, niet-collectief en niet-exclusief gebruiksrecht toe.
De gebruiker verbindt zich er toe niet over te gaan tot reproductie, samenvatting, wijziging, veranderingen of herhaling van een tekst, een titel, een toepassing, een software, een logo, een beeld, een grafiek, een merknaam, een informatie of illustratie voor een ander gebruik dan een privé-gebruik zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Uitgever, hetgeen elke representatie voor professionele doeleinden of massa-replay uitsluit.
De Gebruiker verbindt er zich eveneens toe de website niet volledig of gedeeltelijk te kopiëren op een andere website of op een intern netwerk van een onderneming.
De Gebruiker verbindt er zich toe niet over te gaan tot de gedeeltelijke of volledige extractie van de gegevens uit deze website om ze te importeren, noch over te gaan tot het opslaan van de inhoud en de database van DIAGRAL.

4.2. Voor elke creatie van een hyperlink van een website naar onze website moet een uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van HAGER MODULEC bekomen worden; deze toestemming kan op ieder moment door HAGER MODULEC zonder enige rechtvaardiging worden teruggenomen.

5. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

HAGER MODULEC neemt gepaste maatregelen teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de persoonsgegevens van de gebruiker die het verzamelt en verwerkt.

HAGER MODULEC verzekert de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker met inachtname van de privacy in overeenstemming met de Belgische wet.

In sommige gevallen (vb. indienststelling van e-ONE), wordt informatie verzameld voor het aanmaken van een gebruikersaccount en voor de uitvoering van de dienst. Ze worden elektronisch verwerkt door:

HAGER MODULEC
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden

De persoonlijke gegevens die worden gevraagd aan de gebruikers bij het aanmaken van de gebruikersaccount zijn verplicht en noodzakelijk voor het aanmaken van deze account, de uitvoering van de diensten alsook voor doeleinden van klantenwerving met betrekking tot vergelijkbare producten of diensten.

Deze gegevens kunnen enkel worden doorgegeven aan partners van HAGER MODULEC wanneer die belast zijn met de uitvoering van de dienst.

Deze gegevens kunnen eveneens doorgegeven worden aan de vennootschappen binnen de Hager group waartoe HAGER MODULEC behoort, en dit in het kader van activiteiten van klantenwerving met betrekking tot vergelijkbare producten en/of diensten.

Mits voorafgaande toestemming van de gebruiker, behoudt HAGER MODULEC zicht het recht om deze gegevens te gebruiken en door te geven aan derden of aan partners in het kader van al dan niet samenhangende marketing- en commerciële campagnes per SMS, MMS, e-mail of automatische oproepen. 

De gebruiker beschikt over een recht van toegang, verbetering, verwijdering en weigering ten aanzien van zijn persoonsgegevens. De gebruiker oefent dit recht door zijn verzoek aan volgend e-mailadres te richten : info@hager.be

6. VARIA

6.1. Voor inlichtingen of vragen kunt u terecht via briefwisseling op onderstaand adres of via mail :

HAGER MODULEC
Noordkustlaan 16C, bus 4
1702 Groot-Bijgaarden
info@hager.be

6.2. De website van DIAGRAL, evenals de structuur en de dienstverleningen die hierop worden voorgesteld, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

6.3. DIAGRAL behoudt zich het recht om de bepalingen van deze Voorwaarden unilateraal te wijzigen. De nieuwe clausules zullen dan gelden voor de relaties tussen de Partijen en enkel de meest recente versie online zal opgevolgd worden.

6.4. In het geval dat één van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard in het kader van een wettelijke of reglementaire bepaling, actueel of in de toekomst, of van een juridische beslissing geleverd door een bevoegde rechtbank of bevoegd orgaan, zal deze bepaling beschouwd worden als niet-schriftelijk. Alle andere bepalingen van deze Voorwaarden behouden hun verplicht karakter tussen de Partijen.

6.5. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden werden zowel qua inhoud als qua vormgeving opgesteld in overeenstemming met de Belgische wet.
Bij betwisting is het wenselijk een minnelijke schikking  tussen de Partijen te vinden alvorens de zaak bij de Belgische bevoegde rechtbank aanhangig te maken.