Garantie


Ik wil een veilige en duurzame investering doen.

Diagral biedt u 5 jaar garantie op de meeste producten.

garantie

De door Hager Modulec gecommercialiseerde Diagral producten genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar, evenals een garantieverlenging van 3 jaar, vanaf de verkoopdatum aan de eerste gebruiker.Met uitsluiting van bepaalde materialen of bepaalde materiaalcomponenten, genieten  de door HAGER MODULEC gecommercialiseerde DIAGRAL producten van een commerciële garantie onder de vorm van een kosteloze verlenging van drie extra jaar.

HAGER MODULEC informeert zijn klanten dat alle facturen van de producten bewaard moeten worden aangezien deze opgevraagd zullen worden voor de toepassing van de garantie. De commerciële garantie van HAGER MODULEC is uitsluitend voorbehouden voor producten die in België zijn aangekocht. 

De bijkomende commerciële garantie van drie jaar vangt aan bij afloop van de wettelijke conformiteitsgarantie van twee jaar na de productaflevering, d.w.z. een totale garantie van 5 jaar (behalve uitzonderingen).

De commerciële garantie dekt enkel de DIAGRAL producten gecommercialiseerd door HAGER MODULEC en heeft geen betrekking op de voedingen (batterijen, lithiumblokken, …) en andere verbruiksartikelen (kleine benodigdheden, lampen,…).
Het is mogelijk dat bepaalde producten of toebehoren zoals transformators, verbindingskabels, camera’s, toebehoren van het videosysteem en de motoriseringssystemen, antennes, hulpbatterijen (niet uitputtende lijst), niet genieten van de garantieverlenging. 

De garantie is geldig voor elke functiestoornis op een toestel, voor zover deze functiestoornis niet veroorzaakt wordt door, of het gevolg is van :

 - belemmeringen in de te beveiligen zone die de radiotransmissies storen of verhinderen,
- het niet respecteren van de installatie- of onderhoudsvoorschriften die door DIAGRAL worden gespecificeerd of het verkeerd manipuleren of koppelen tijdens de installatie,
- het abnormale gebruik van de producten of niet conform aan de specificaties van DIAGRAL,
- verwaarlozing of gebrek aan onderhoud vanwege de gebruiker,
- de ingrepen of transformaties van welke natuur ook, doorgevoerd zonder het akkoord van DIAGRAL,
- beschadigingen die veroorzaakt werden door het aansluiten van randapparatuur of toestellen van een ander merk dan DIAGRAL,
- de beschadiging door val, schok of onderdompeling,
- een gebruik van een andere voeding dan die voorgeschreven door DIAGRAL,
- transportschade,
- bijzondere gebruiksomstandigheden zoals vochtige of stoffige lokalen, omgevingen met hogere temperaturen dan die aangegeven door de fabrikant of met chemische dampen, enz…
- natuurrampen, atmosferische verschijnselen of vandalisme. Alle gevallen waarbij, na de aankoop, een incident DIAGRAL zou verhinderen zijn essentiële verplichtingen uit te voeren ten gevolge van het onvoorspelbare karakter van dit incident en zijn gevolgen.
- weersomstandigheden of beschadigingen veroorzaakt door de buitenomgeving zoals insijpeling, regen, bliksem, condensatie, insecten, dieren, overspanning.

Behalve de commerciële garantie, is HAGER MODULEC verplicht een product te leveren dat gelijkvormig is aan het contract en hij is verantwoordelijk voor de conformiteitsgebreken tijdens de aflevering. HAGER MODULEC is tevens verantwoordelijk voor de conformiteitsgebreken veroorzaakt door de verpakking en de montagevoorschriften.

Om gelijkvormig aan het contract te zijn, moet het product :

 1. Geschikt zijn voor een gebruik dat doorgaans verwacht wordt van een gelijkaardig product en, in tegengesteld geval : 
 a) overeenstemmen met de beschrijving die de verkoper heeft gegeven en over dezelfde kwaliteiten beschikken als diegene die aan de aankoper via een staaltje of een model werden getoond
 b) over de kwaliteiten beschikken die een aankoper wettelijk kan verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant of de vertegenwoordiger in de publiciteit of de etikettering.

 2. Beschikken over de kenmerken die bepaald werden in een gezamenlijk akkoord tussen de partijen, of geschikt zijn voor het specifieke gebruik dat de aankoper zocht en aan de verkoper heeft uitgelegd en dat door deze laatste werd aanvaar.

L’ac­tion ré­sul­tant du dé­faut de confor­mité se pres­crit par deux ans, à comp­ter de la dé­li­vrance du bien.

Le ven­deur est tenu de la ga­ran­tie à rai­son des dé­fauts ca­chés de la chose ven­due qui la rende im­propre à l’usage au­quel on la des­tine, ou qui di­mi­nue tel­le­ment cet usage que l’ache­teur ne l’au­rait pas ac­quise, ou n’en au­rait donné au­cun moindre prix s’il les avait connues.

De rechtsvordering ten gevolge van het conformiteitsgebrek verjaart na 2 jaar vanaf de aflevering van het product.

Voor het toepassen van de wettelijke en commerciële garantie moet de gebruiker het verkooppunt contacteren waar hij de Diagral-producten gekocht heeft. Het verkooppunt zal dan contact opnemen met HAGER MODULEC. 
HAGER MODULEC zal dan de voorwaarden voor de garantietoepassing toepassen.
De commerciële garantie geeft recht op een standaardruiling of op een reparatie al naargelang de beslissing van HAGER MODULEC.
Elk product dat door DIAGRAL wordt vervangen, wordt definitief en onherroepelijk eigendom van HAGER MODULEC.
Elk product dat onder de commerciële garantie wordt vervangen, geniet van de overblijvende garantieduur van het oorspronkelijke product.
De hulpstukken die nodig zijn voor het gebruik van het toestel zullen beschikbaar blijven zolang de garantieperiode geldt.
Tot slot behoudt HAGER MODULEC, om zijn producten te verbeteren, zich het recht deze te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

BESTEMMING VAN DE PRODUCTEN 
e door HAGER MODULEC gecommercialiseerde toestellen zijn ontworpen om bij te dragen tot de beveiliging en het comfort van woningen en bepaalde bedrijfspanden of om bij te dragen tot de beveiliging en het welzijn van personen. Dit binnen de technische omgevingsbeperkingen die beschreven staan in de door HAGER MODULEC bijgeleverde documentatie.

MARKERINGEN EN REGLEMENTERING 
De door HAGER MODULEC gecommercialiseerde toestellen beantwoorden aan de fundamentele voorschriften van de Europese richtlijnen waarop ze betrekking hebben. Het CE-merkteken getuigt van de gelijkvormigheid van de toestellen aan deze richtlijnen en aan de normen die bepalen welke technische specificaties dienen gerespecteerd te worden.

COMMUNICATIENETWERK (niet-beschikbaarheid) 
HAGER MODULEC herinnert de gebruiker eraan dat zijn alarmsystemen draadloos zijn en werken dankzij telecommunicatienetwerken zoals de openbaar gecommuteerde telefoonnetwerken (RTC), de internet-netwerken via stroom of via korte of lange radiogolven zoals IP, Bluetooth, GSM, GPRS, WIFI, CPL, enz…
Deze openbare of privé-telecommunicatienetwerken worden niet door HAGER MODULEC beheerd en kan dus de volledige beschikbaarheid van deze netwerken niet altijd garanderen.
HAGER MODULEC vestigt dus de aandacht van de gebruiker op het feit dat een niet- beschikbaarheid van het telecommunicatienetwerk, een niet-beschikbaarheid van zijn eigen systemen tot gevolg zou kunnen hebben.
In dat geval kan noch de verantwoordelijkheid van HAGER MODULEC, noch die van de fabrikant ingeroepen worden.

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
HAGER MODULEC neemt gepaste maatregelen teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de persoonsgegevens van de gebruiker die het verzamelt en verwerkt.

HAGER MODULEC verzekert de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker met inachtname van de privacy in overeenstemming met de Belgische wet.

In sommige gevallen (vb. indienststelling van e-ONE), wordt informatie verzameld voor het aanmaken van een gebruikersaccount en voor de uitvoering van de dienst. Ze worden elektronisch verwerkt door :

HA­GER MO­DU­LEC
Noord­kust­laan 16C, bus 4
1702 Groot Bi­j­gaar­den

De persoonlijke gegevens die worden gevraagd aan de gebruikers bij het aanmaken van de gebruikersaccount zijn verplicht en noodzakelijk voor het aanmaken van deze account, de uitvoering van de diensten alsook voor doeleinden van klantenwerving met betrekking tot vergelijkbare producten of diensten.

Deze gegevens kunnen enkel worden doorgegeven aan partners van HAGER MODULEC wanneer die belast zijn met de uitvoering van de dienst.