Priva­cy­be­leid Globale Websites

 

 

Laatste update: Oktober 2018

Bij Ha­ger res­pec­te­ren wij uw pri­va­cy en we wil­len trans­pa­rant zijn over alle soor­ten per­soons­ge­ge­vens die we over u ver­za­me­len en over hoe we deze ge­brui­ken. In dit pri­va­cy­be­leid voor web­si­tes (hier­na het "Be­leid"), leg­gen we uit wie we zijn, hoe we de per­soons­ge­ge­vens die we over u krij­gen via uw be­zoek aan een web­plat­form (hier­na de "Web­si­te") ver­za­me­len, ge­brui­ken en de­len, en hoe u uw pri­va­cy­rech­ten kunt uit­oe­fe­nen.


Ont­houd dat dit be­leid be­schrijft hoe de Ha­ger web­si­tes over het al­ge­meen per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en dat de spe­ci­fie­ke ver­wer­kings­ac­ti­vi­tei­ten kun­nen ver­schil­len op elke Ha­ger web­si­te. Daar­om is het mo­ge­lijk dat een aan­tal van de ver­wer­kings­ac­ti­vi­tei­ten die in dit be­leid wor­den be­schre­ven, niet van toe­pas­sing zijn op de spe­ci­fie­ke Ha­ger web­si­te die u be­zoekt.

Als u vra­gen of be­den­kin­gen heeft be­tref­fen­de ons ge­bruik van uw per­soons­ge­ge­vens, ge­lie­ve ons dan te con­tac­te­ren met be­hulp van de con­tact­ge­ge­vens die on­der­aan dit be­leid zijn ver­meld.

De web­si­te die u be­zoekt wordt be­heerd door de lo­ka­le Ha­ger doch­ter­on­der­ne­ming ‘hier­na Ha­ger"), die de ge­ge­vens­be­heer­der is voor alle per­soons­ge­ge­vens die wor­den ver­za­meld via een web­si­te.

 

1. Over­zicht
We ad­vi­se­ren u om dit be­leid vol­le­dig te le­zen zo­dat u he­le­maal op de hoog­te bent. In­dien u ech­ter een be­paal­de sec­tie van dit be­leid wenst te be­zoe­ken, dan vindt u hier het over­zicht:

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we over u en waarom
We ver­za­me­len di­ver­se soor­ten per­soons­ge­ge­vens op onze web­si­te. De per­soons­ge­ge­vens die we over u kun­nen ver­za­me­len, be­ho­ren gro­ten­deels tot de vol­gen­de ca­te­go­rieën:

 

Informatie die u vrijwillig verstrekt
In be­paal­de de­len van onze web­si­te kun­nen wij u vra­gen om vrij­wil­lig per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken, waar­on­der:

 • uw contactgegevens: zoals voornaam en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht;

 • gegevens over de producten/diensten die u gebruikt of interesseren;

 • creditkaartgegevens;

 • zakelijke contactgegevens waaronder uw zakelijke voorkeuren;

 • cv’s en sollicitaties voor online aanwervingsdoeleinden.

De per­soons­ge­ge­vens die wij van u vra­gen en de re­de­nen waar­om we die vra­gen zul­len u wor­den toe­ge­licht op het tijd­stip dat we u vra­gen om per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken.

 

Informatie die we automatisch verzamelen
Wan­neer u onze web­si­te be­zoekt, kun­nen we au­to­ma­tisch be­paal­de in­for­ma­tie over u ver­za­me­len via uw toe­stel. In som­mi­ge lan­den, waar­on­der lan­den in de Eu­ro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te, kan deze in­for­ma­tie wor­den be­schouwd als per­soons­ge­ge­vens krach­tens de toe­pas­se­lij­ke wet­ge­ving in­za­ke ge­ge­vens­be­scher­ming.

De in­for­ma­tie die we au­to­ma­tisch ver­za­me­len kan in het bij­zon­der be­staan uit uw IP-adres, soort toe­stel, unie­ke iden­ti­fi­ca­tie­num­mers, brow­ser­ty­pe, voor­keu­ren, rui­me ge­o­gra­fi­sche lo­ca­tie (bv. op ni­veau van het land of de stad) en an­de­re tech­ni­sche in­for­ma­tie. We kun­nen ook in­for­ma­tie ver­za­me­len over hoe uw toe­stel in­ter­ac­tie maakt met onze web­si­te, met in­be­grip van de be­zoch­te pa­gi­na’s en links waar­op u klikt.

Door deze in­for­ma­tie te ver­za­me­len, krij­gen we een be­ter beeld van de be­zoe­kers die onze web­si­te be­zoe­ken, waar ze van­daan ko­men en wel­ke in­houd op onze web­si­te hen in­te­res­seert. We ge­brui­ken deze in­for­ma­tie voor in­ter­ne ana­ly­se­doel­ein­den en om de kwa­li­teit en het be­lang van onze web­si­te voor onze be­zoe­kers te ver­be­te­ren.

We ge­brui­ken coo­kies en ge­lijk­aar­di­ge tra­ce­rings­tech­no­lo­gie (col­lec­tief, “Coo­kies”) om per­soons­ge­ge­vens over u te ver­za­me­len en te ge­brui­ken. Voor ver­de­re in­for­ma­tie over de soor­ten coo­kies dat we ge­brui­ken, waar­om en hoe u coo­kies on­der con­tro­le kunt hou­den, zie ons coo­kie­be­leid op deze pa­gi­na.

 

Informatie die we indirect verkrijgen van derden
Af en toe kun­nen we per­soons­ge­ge­vens over u ont­van­gen die we ver­krij­gen via an­de­re bron­nen (bij­voor­beeld: via in­stal­la­tie­pro­gram­ma’s wan­neer ze na­mens u een ac­count creëren op een van onze web­si­tes).

De soor­ten in­for­ma­tie die we van der­den ver­za­me­len, kun­nen be­staan uit: e-mail­adres, ge­ge­vens over uw be­staan­de in­stal­la­tie enz. We ge­brui­ken deze in­for­ma­tie om de ge­ge­vens die we over u bij­hou­den ac­cu­raat te hou­den en te ver­be­te­ren, om u tech­ni­sche bij­stand te ver­le­nen voor het op­stel­len of on­der­houd van onze op­los­sin­gen en om onze klan­te­nac­count­re­la­tie met u te be­he­ren.

 

3. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens
De per­soons­ge­ge­vens die we over u ver­za­me­len, ge­brui­ken we voor de vol­gen­de doel­ein­den:
om uw ac­count op onze web­si­te aan te ma­ken;

 • om efficiënt met u te communiceren en te antwoorden op elke vraag of bedenking die u zou hebben;

 • om uw onlineaankopen op onze website te beheren;

 • om de stabiliteit en de werking van onze website te beheren en te bewaken zodat we deze kunnen verbeteren;

 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website relevant is voor u en op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd;

 • om u informatie of reclame te sturen van onze producten en voorgestelde diensten;

 • om u in te schrijven op onze nieuwsbrief;

 • om u gepersonaliseerde reclame te sturen die u misschien interesseert op basis van uw voorkeuren en uw gebruik van onze website;

 • om u te informeren wanneer er updates van onze website beschikbaar zijn en wanneer er iets wijzigt aan de producten of diensten die we hiermee aanbieden of verstrekken;

 • om uw voorkeuren te begrijpen en uw ervaring en klanttevredenheid te verbeteren wanneer u onze website en onze diensten bezoekt;

 • om statistische analyses op het gebruik van deze website en de bezoekfrequentie uit te voeren; en

 • voor online aanwervingsdoeleinden (gelieve het Privacybeleid voor sollicitaties te lezen dat beschikbaar is op onze website.

We zul­len de per­soons­ge­ge­vens die we over u ver­za­me­len uit­slui­tend ge­brui­ken voor de doel­ein­den die be­schre­ven zijn in dit be­leid of voor de doel­ein­den die we aan u zul­len uit­leg­gen op het ogen­blik dat we uw per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len.

 

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens
We kun­nen uw per­soons­ge­ge­vens vrij­ge­ven aan de vol­gen­de ca­te­go­rieën ont­van­gers:

 • aan Ha­ger doch­ter­on­der­ne­min­ge­nex­ter­ne ser­vi­ce­pro­vi­ders en part­ners die ons ge­ge­vens­ver­wer­king­dien­sten ver­strek­ken (bij­voor­beeld om te voor­zien in de le­ve­ring en de func­ti­o­na­li­teit van onze web­si­te of om de vei­lig­heid er­van te hel­pen ver­be­te­ren), of die an­ders­zins per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken voor de doel­ein­den die zijn be­schre­ven in dit be­leid of aan u ge­meld wor­den op het ogen­blik dat we uw per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len.

 • aan be­voeg­de wet­hand­ha­vings­in­stan­ties, re­gel­ge­ven­de, over­heids­in­stan­ties, recht­ban­ken of an­de­re der­den wan­neer we ge­lo­ven dat een der­ge­lij­ke vrij­ga­ve nood­za­ke­lijk is (i) om te be­ant­woor­den aan de toe­pas­se­lij­ke wet­ten of voor­schrif­ten, (ii) om onze wet­te­lij­ke rech­ten uit te oe­fe­nen, vast te stel­len of te ver­de­di­gen, of (iii) om uw vi­ta­le be­lan­gen of die van een an­de­re per­soon te be­scher­men;

 • aan een mo­ge­lij­ke ko­per (en zijn/haar agen­ten en ad­vi­seurs) in ver­band met een voor­ge­stel­de aan­koop, fu­sie of ac­qui­si­tie van een deel van onze ac­ti­vi­tei­ten, op voor­waar­de dat we de ko­per er­over in­lich­ten dat deze uw per­soons­ge­ge­vens uit­slui­tend mag ge­brui­ken voor de doel­ein­den die zijn toe­ge­licht in dit be­leid;

 • aan ie­de­re per­soon met uw toe­stem­ming voor de vrij­ga­ve

 

5. Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens
We zul­len de per­soons­ge­ge­vens die we op onze web­si­te ver­za­mel­den, ver­wer­ken op ba­sis van de nood­zaak om onze re­la­tie met u te be­he­ren, op ba­sis van onze recht­ma­ti­ge be­lan­gen die zul­len af­han­gen van de des­be­tref­fen­de per­soons­ge­ge­vens en de spe­ci­fie­ke con­text waar­bin­nen we dit ver­za­mel­den, of op ba­sis van uw toe­stem­ming.

Als wij u vra­gen om per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken om te be­ant­woor­den aan een wet­te­lij­ke ver­eis­te of om een con­tract met u af te slui­ten, zul­len wij dit op het des­be­tref­fen­de tijd­stip dui­de­lijk ma­ken en we zul­len u in­for­me­ren of het ver­strek­ken van uw per­soons­ge­ge­vens al dan niet ver­plicht is (en ook van de mo­ge­lij­ke ge­vol­gen als u uw per­soons­ge­ge­vens niet vrij­geeft).

Op de­zelf­de ma­nier zul­len we, als we uw per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en ge­brui­ken voor onze recht­ma­ti­ge be­lan­gen (of die van een der­de par­tij) u op het des­be­tref­fen­de tijd­stip dui­de­lijk ma­ken wat deze recht­ma­ti­ge be­lan­gen zijn.

 

6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER
We voe­ren onze ac­ti­vi­tei­ten uit op glo­baal ni­veau en bij­ge­volg kun­nen uw per­soons­ge­ge­vens wor­den over­ge­dra­gen naar en wor­den ver­werkt in an­de­re lan­den dan het land waar­in u woon­ach­tig bent. In som­mi­ge ge­val­len kun­nen deze lan­den zich bui­ten de Eu­ro­pe­se Unie / Eu­ro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te (EU/EER) be­vin­den en bij­ge­volg een an­de­re wet­ge­ving in­za­ke ge­ge­vens­be­scher­ming heb­ben dan de wet­ge­ving in het land waar­in u woon­ach­tig bent.

In het bij­zon­der be­vin­den onze web­si­te­ser­vers zich in de EU/EER maar we kun­nen uw per­soons­ge­ge­vens de­len met of toe­gang ge­ven aan Ha­ger doch­ter­on­der­ne­min­gen, ex­ter­ne ser­vi­ce­pro­vi­ders en part­ners die mis­schien bui­ten de EU/EER wer­ken (zo kun­nen wij, bij­voor­beeld, web­hos­ting­pro­vi­ders of cloud com­pu­ting-ser­vi­ce­pro­vi­ders ge­brui­ken die uw per­soons­ge­ge­vens bui­ten de EU/EER op­slaan of hier toe­gang toe heb­ben).

Waar dit het ge­val is, zul­len wij er­voor zor­gen dat de over­dracht van uw per­soons­ge­ge­vens ge­beurt naar der­de lan­den bui­ten de EU/EER die door de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie wor­den be­schouwd als “ge­schikt” (een lijst met ge­schik­te lan­den is hier (htt­ps://ec.eu­ro­pa.eu/info/law/law-to­pic/data-pro­tec­ti­on/data-trans­fers-out­si­de-eu/ade­qua­cy-pro­tec­ti­on-per­so­nal-data-non-eu-coun­tries_en) be­schik­baar, of an­ders, wan­neer uw per­soons­ge­ge­vens niet naar een land wor­den ge­stuurd dat vol­doen­de be­scher­ming biedt, zul­len we ge­schik­te vei­lig­heids­maat­re­ge­len ne­men om er­voor te zor­gen dat uw per­soons­ge­ge­vens be­schermd blij­ven ter­wijl deze wor­den ver­werkt bui­ten de EU/EER in over­een­stem­ming met de toe­pas­se­lij­ke wet­ten op de pri­va­cy. Deze ge­schik­te vei­lig­heids­maat­re­ge­len kun­nen be­staan uit het on­der­te­ke­nen van de Eu­ro­pe­se mo­del­con­tract­be­pa­lin­gen met de doch­ter­on­der­ne­ming van Ha­ger, de ex­ter­ne ser­vi­ce­pro­vi­der of part­ner bui­ten de EU/EER met wie we uw per­soons­ge­ge­vens de­len. Voor meer in­for­ma­tie over de over­dracht van per­soons­ge­ge­vens bui­ten de EU/EER, zie de sec­tie “Hoe kunt u ons con­tac­te­ren” hier­na.

 

7. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens
We zul­len uw per­soons­ge­ge­vens zo­lang be­wa­ren als no­dig is om de doel­ein­den die be­schre­ven zijn in dit be­leid te ver­vul­len en zo­lang als we een voort­du­ren­de recht­ma­ti­ge za­ke­lij­ke re­den heb­ben om dit te doen (bij­voor­beeld om u de dienst te ver­le­nen die u ge­vraagd heeft).

Zo­dra het doel­ein­de voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger be­staat of de be­waar­pe­ri­o­de ver­stre­ken is, of wan­neer u ons vraagt om uw per­soons­ge­ge­vens te ver­wij­de­ren, kun­nen wij uw per­soons­ge­ge­vens blij­ven be­wa­ren voor een be­perk­te pe­ri­o­de als dit nood­za­ke­lijk is voor de toe­pas­se­lij­ke ver­eis­ten met be­trek­king tot de wet, be­las­tin­gen of boek­hou­ding.

Wan­neer we niet lan­ger een doel­ein­de heb­ben om uw per­soons­ge­ge­vens te ver­wer­ken, zul­len we er­voor zor­gen dat uw per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­wij­derd of ge­a­no­ni­mi­see­rd.

 

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens
We doen er al­les aan om de vei­lig­heid van uw per­soons­ge­ge­vens te ver­ze­ke­ren. We ge­brui­ken krach­ti­ge maat­re­ge­len om de ver­trou­we­lijk­heid en vei­lig­heid van de per­soons­ge­ge­vens bin­nen onze web­si­te te be­scher­men, door tech­no­lo­gi­sche, fy­sie­ke en ad­mi­ni­stra­tie­ve vei­lig­heids­maat­re­ge­len te ne­men zo­als fire­walls en zorg­vul­dig ont­wik­kel­de vei­lig­heids­pro­ce­du­res, bij­voor­beeld, wan­neer u ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie in­geeft (zo­als aan­meld­ge­ge­vens of in­for­ma­tie die wordt ver­strekt van­uit de web­si­te). We co­de­ren de trans­mis­sie van die in­for­ma­tie door mid­del van se­cu­re so­c­ket lay­er tech­no­lo­gie (SSL). Deze tech­no­lo­gieën, pro­ce­du­res en an­de­re maat­re­ge­len wor­den ge­bruikt als in­span­nin­gen om er­voor te zor­gen dat uw per­soons­ge­ge­vens vei­lig en be­vei­ligd blij­ven en al­leen be­schik­baar zijn voor u en die­ge­nen die ge­mach­tigd zijn om toe­gang te heb­ben tot uw per­soons­ge­ge­vens. Geen en­ke­le in­ter­net- e-mail- of an­de­re elek­tro­ni­sche trans­mis­sie is ech­ter vol­le­dig vei­lig of fout­loos dus u moet zorg­vul­dig na­den­ken over wel­ke in­for­ma­tie u op die ma­nier naar ons stuurt.

 

9. Minderjarigen
De dien­sten die we op deze web­si­te ver­strek­ken zijn niet be­stemd voor het ge­bruik door per­so­nen jon­ger dan 18 jaar. Ge­lie­ve uw per­soons­ge­ge­vens niet op deze web­si­te te ver­strek­ken als u jon­ger bent dan 18.

 

10. Welke rechten inzake gegevensbescherming heeft u en hoe kun u ze uitoefenen
U be­schikt over de vol­gen­de rech­ten in­za­ke ge­ge­vens­be­scher­ming:

 • U kunt toe­gang vra­gen tot uw per­soons­ge­ge­vens en hier­van een ko­pie vra­gen.

 • U kunt ook vra­gen dat even­tu­e­le per­soons­ge­ge­vens die niet cor­rect zijn of niet com­pleet wor­den ge­cor­ri­geerd of ver­vol­le­digd.

 • U kunt vra­gen dat uw per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­wij­derd on­der be­paal­de wet­te­lij­ke voor­waar­den (bij­voor­beeld, wan­neer het niet lan­ger wet­te­lijk ver­eist is om de per­soons­ge­ge­vens te be­wa­ren voor de doel­ein­den waar­voor ze aan­van­ke­lijk wer­den ver­za­meld).

 • Bo­ven­dien kunt u on­der be­paal­de wet­te­lij­ke voor­waar­den be­zwaar aan­te­ke­nen te­gen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens, ons vra­gen om de ver­wer­king te be­per­ken van uw per­soons­ge­ge­vens of por­ta­bi­li­teit vra­gen van uw per­soons­ge­ge­vens.

 • U heeft te al­len tij­de en gra­tis het recht om u af te mel­den voor de elek­tro­ni­sche mar­ke­ting­com­mu­ni­ca­tie die wij u stu­ren. U kunt dit recht uit­oe­fe­nen door te klik­ken op de link “uit­schrij­ven" of "af­mel­den" in de mar­ke­tin­ge-mails die wij u stu­ren. Om zich af te mel­den voor an­de­re vor­men van mar­ke­ting (zo­als mar­ke­ting via de post of te­le­mar­ke­ting), ge­lie­ve ons dan te con­tac­te­ren met de con­tact­ge­ge­vens zo­als be­schre­ven in de sec­tie "Con­tact­ge­ge­vens" hier­na.

 • Op de­zelf­de ma­nier kunt u, als we uw per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en ver­wer­ken met uw toe­stem­ming, te al­len tij­de uw toe­stem­ming in­trek­ken. Het in­trek­ken van uw toe­stem­ming zal geen in­vloed heb­ben op de recht­ma­tig­heid van een ver­wer­king van ge­ge­vens die ge­beurd is vóór het in­trek­ken van uw toe­stem­ming. Het zal ook geen in­vloed heb­ben op de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens die op an­de­re recht­ma­ti­ge gron­den dan toe­stem­ming is uit­ge­voerd.

 • U heeft het recht om klacht in te die­nen bij een au­to­ri­teit voor ge­ge­vens­be­scher­ming over onze ver­za­me­ling en het ge­bruik van uw per­soons­ge­ge­vens. Voor meer in­for­ma­tie, ge­lie­ve uw lo­ka­le au­to­ri­teit voor ge­ge­vens­be­scher­ming te con­tac­te­ren. Con­tact­ge­ge­vens voor au­to­ri­tei­ten voor ge­ge­vens­be­scher­ming in de Eu­ro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te, Zwit­ser­land en be­paal­de niet-Eu­ro­pe­se (met in­be­grip van de VS en Ca­na­da) zijn hier (http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) be­schik­baar.

 • U kunt op elk mo­ment een van de hier­bo­ven ver­mel­de rech­ten uit­oe­fe­nen door ons te con­tac­te­ren zo­als be­schre­ven on­der de sec­tie “Hoe kunt u ons con­tac­te­ren” hier­na. We zul­len uw ver­zoek be­ant­woor­den in over­een­stem­ming met de toe­pas­se­lij­ke wet­ge­ving in­za­ke ge­ge­vens­be­scher­ming.

 

11. Externe links
Als er een deel van onze web­si­te links voor­ziet naar web­si­tes van der­den, wer­ken deze web­si­tes niet on­der dit be­leid. We zijn niet ver­ant­woor­de­lijk voor de on­li­ne­col­lec­tie op ex­ter­ne web­si­tes en we ad­vi­se­ren u om de pri­va­cy­mel­din­gen te be­kij­ken die ver­meld wor­den op die web­si­tes om hun pro­ce­du­res voor het ver­za­me­len, ge­brui­ken en vrij­ge­ven van per­soons­ge­ge­vens te be­grij­pen.

 

12. Updates in dit beleid
We kun­nen dit pri­va­cy­be­leid van tijd tot tijd up­da­ten als ge­volg van wij­zi­gin­gen in wet­te­lij­ke, tech­ni­sche en za­ke­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen, en wan­neer dit het ge­val is, zul­len we een ge­üp­da­te­te ver­sie van dit pri­va­cy­be­leid voor­zien op onze web­si­te.

U kunt zien wan­neer dit pri­va­cy­be­leid voor het laatst ge­üp­da­tet werd door te kij­ken naar de “laat­ste up­da­te” da­tum die bo­ven­aan dit pri­va­cy­be­leid wordt ver­meld.

 

13. Hoe kunt u ons contacteren
Als u vra­gen, be­den­kin­gen of klach­ten heeft be­tref­fen­de dit be­leid, of over de ma­nier waar­op wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken, of als u een van de hier­bo­ven ver­mel­de rech­ten wilt uit­oe­fe­nen, ge­bruik het AVG-con­tact­for­mu­lier.

Als u klant bent van Ha­ger, let dan ook op ons we­reld­wij­de pri­va­cy­be­leid voor klan­ten op deze pa­gi­na.