Ha­ger Glo­baal Coo­kie­be­leid

Wat zijn cookies?

Coo­kies zijn klei­ne ge­ge­vens­be­stan­den die op uw com­pu­ter of mo­biel toe­stel wor­den ge­plaatst wan­neer u een web­si­te be­zoekt. Coo­kies wor­den veel ge­bruikt door web­si­te­hou­ders om hun web­si­tes te la­ten wer­ken, of ef­fi­ciënter te la­ten wer­ken en ook om in­for­ma­tie te ver­strek­ken.
Coo­kies in­ge­steld door de web­si­te­hou­der (in dit ge­val Ha­ger) wor­den “first par­ty (di­rec­te) coo­kies” ge­noemd. Coo­kies die door an­de­re par­tij­en dan de web­si­te­hou­der wor­den in­ge­steld, wor­den “third par­ty (in­di­rec­te) coo­kies” ge­noemd. Third par­ty coo­kies ac­ti­ve­ren mo­ge­lijk­he­den of func­ties die wor­den voor­zien of ge­le­verd via de web­si­te (d.w.z. zo­als ad­ver­ten­ties, in­ter­ac­tie­ve in­houd en ana­ly­se). De be­lang­heb­ben­den die deze third par­ty coo­kies in­stel­len, her­ken­nen uw com­pu­ter zo­wel wan­neer u de web­si­te in kwes­tie be­zoekt als­ook wan­neer u be­paal­de an­de­re web­si­tes be­zoekt.

 

Waarom gebruiken we cookies?
We ge­brui­ken first par­ty en third par­ty coo­kies om­wil­le van di­ver­se re­de­nen. Som­mi­ge coo­kies zijn ver­eist voor onze web­si­te om te func­ti­o­ne­ren en we ver­wij­zen naar deze als “es­sen­tiële” of “strikt nood­za­ke­lij­ke” coo­kies. An­de­re coo­kies ma­ken het voor ons mo­ge­lijk om de in­te­res­ses van onze ge­brui­kers te vol­gen en ons hier­op te rich­ten om de er­va­ring op onze web­si­te te ver­be­te­ren. Der­den le­ve­ren coo­kies via onze web­si­te voor re­cla­me, ana­ly­se en an­de­re doel­ein­den. Dit wordt hier­na meer in de­tail be­schre­ven.

De spe­ci­fie­ke soor­ten van first en third par­ty coo­kies die via onze web­si­te wor­den ge­le­verd en de doel­ein­den waar­voor ze die­nen, wor­den in de vol­gen­de ta­bel be­schre­ven.

 

Soorten cookies Wie levert deze cookies Hoe kunt u ze weigeren 

Es­sen­tiële coo­kies: Deze coo­kies zijn strikt nood­za­ke­lijk om u de dien­sten te le­ve­ren die be­schik­baar zijn op onze web­si­te en om en­ke­le van zijn func­ties te ge­brui­ken, zo­als toe­gang tot be­vei­lig­de ge­bie­den.

 

Deze zijn es­sen­tiële first par­ty coo­kies die wor­den in­ge­steld door Ha­ger.

 

Om­dat deze coo­kies strikt nood­za­ke­lijk zijn om u de web­si­te te le­ve­ren, kunt u ze niet wei­ge­ren.

U kunt ze ech­ter blok­ke­ren of ver­wij­de­ren door uw brow­se­rin­stel­lin­gen aan te pas­sen, zo­als hier­na wordt be­schre­ven on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”

Pres­ta­tiecookies en func­ti­o­ne­le coo­kies: Deze coo­kies wor­den ge­bruikt om de pres­ta­ties en func­ti­o­na­li­teit van onze web­si­te te ver­be­te­ren, maar ze zijn niet es­sen­ti­eel voor het ge­bruik er­van. Zon­der deze coo­kies kun­nen be­paal­de func­ties, zo­als weer­ga­ve-in­stel­lin­gen ech­ter on­be­schik­baar wor­den.

 

 

 

 

 

 

Dit zijn first par­ty coo­kies in­ge­steld door Ha­ger of third par­ty coo­kies (zo­als Goog­le).

 

 

 

 

 

 

Volg, om deze coo­kies te wei­ge­ren, de in­struc­ties hier­na on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”
Voor meer in­for­ma­tie over hoe Goog­le coo­kies ge­bruikt en hoe u uw coo­kies kunt be­he­ren, klik hier:
po­li­cies.goog­le.com/tech­no­lo­gies/coo­kies
Coo­kies voor ana­ly­se en aan­pas­sing: Deze coo­kies ver­za­me­len in­for­ma­tie die of­wel in sa­men­ge­voeg­de vorm wordt ge­bruikt om ons te hel­pen be­grij­pen hoe onze web­si­te wordt ge­bruikt of hoe ef­fec­tief onze mar­ke­ting­cam­pag­nes zijn, of­wel om ons te hel­pen onze web­si­te aan u aan te pas­sen
Goog­le Ana­ly­tics voor ana­ly­secookies. Dit is een third par­ty coo­kie.
wei­ge­ren, de in­struc­ties hier­na on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”
Voor meer in­for­ma­tie over Goog­le Ana­ly­tics, raad­pleeg het hoofd­stuk “Goog­le Ana­ly­tics” hier­on­der of be­zoek de web­si­te van Goog­le op:
ana­ly­tics.goog­le.com

 

Coo­kies voor ana­ly­se en aan­pas­sing: Deze coo­kies ver­za­me­len in­for­ma­tie die of­wel in sa­men­ge­voeg­de vorm wordt ge­bruikt om ons te hel­pen be­grij­pen hoe onze web­si­te wordt ge­bruikt of hoe ef­fec­tief onze mar­ke­ting­cam­pag­nes zijn, of­wel om ons te hel­pen onze web­si­te aan u aan te pas­sen.

 

Goog­le Ana­ly­tics voor ana­ly­secookies. Dit is een third par­ty coo­kie.

 

Volg, om deze coo­kies te wei­ge­ren, de in­struc­ties hier­na on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”
Voor meer in­for­ma­tie over Goog­le Ana­ly­tics, raad­pleeg het hoofd­stuk “Goog­le Ana­ly­tics” hier­on­der of be­zoek de web­si­te van Goog­le op:
ana­ly­tics.goog­le.com

 

Coo­kies voor ana­ly­se en aan­pas­sing: Deze coo­kies ver­za­me­len in­for­ma­tie die of­wel in sa­men­ge­voeg­de vorm wordt ge­bruikt om ons te hel­pen be­grij­pen hoe onze web­si­te wordt ge­bruikt of hoe ef­fec­tief onze mar­ke­ting­cam­pag­nes zijn, of­wel om ons te hel­pen onze web­si­te aan u aan te pas­sen.

 

Goog­le Ana­ly­tics voor ana­ly­secookies. Dit is een third par­ty coo­kie.

 

Volg, om deze coo­kies te wei­ge­ren, de in­struc­ties hier­na on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”
Voor meer in­for­ma­tie over Dou­ble­Click en hoe u uw coo­kies kunt be­he­ren, be­zoek de coo­kies­pa­gi­na van Goog­le op:
po­li­cies.goog­le.com/tech­no­lo­gies/coo­kies

 

Coo­kies voor so­ci­a­le net­wer­ken: Deze coo­kies wor­den ge­bruikt zo­dat u pa­gi­na’s en in­houd die u op onze web­si­te in­te­res­sant vindt, kunt de­len via ex­ter­ne so­ci­a­le net­wer­ken en an­de­re web­si­tes. Deze coo­kies kun­nen ook wor­den ge­bruikt voor re­cla­me­doel­ein­den.

 

Goog­le Ana­ly­tics voor ana­ly­secookies. Dit is een third par­ty coo­kie.

 

Volg, om deze coo­kies te wei­ge­ren, de in­struc­ties hier­na on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”
Voor meer in­for­ma­tie over Fa­ce­book-coo­kies, be­zoek de coo­kies­pa­gi­na van Fa­ce­book:
en-gb.fa­ce­book.com/po­li­cies/coo­kies/

 Voor een vol­le­di­ge lijst van de coo­kies die we kun­nen ge­brui­ken, klik op deze link: http://ha­ger­group.com/coo­kies-list

 

Hoe zit het met an­de­re tra­ce­rings­tech­no­lo­gieën?


Coo­kies zijn niet de eni­ge ma­nier om be­zoe­kers van een web­si­te te her­ken­nen of te vol­gen. Af en toe kun­nen we an­de­re, ge­lijk­aar­di­ge tech­no­lo­gieën ge­brui­ken, zo­als web­ba­kens (soms ook “meet­pixels” of “clear gifs" ge­noemd). Dit zijn klei­ne gra­fi­sche be­stan­den die een uniek iden­ti­fi­ca­tie­ken­merk be­vat­ten waar­door wij ie­mand die onze web­si­te heeft be­zocht (of een e-mail heeft ge­o­pend die we ge­stuurd heb­ben), kun­nen her­ken­nen. Hier­door kun­nen we, bij­voor­beeld, het in­ter­net­ver­keer vol­gen van ge­brui­kers van een pa­gi­na bin­nen onze web­si­te naar een an­de­re, coo­kies af­le­ve­ren of hier­mee com­mu­ni­ce­ren, na­gaan of u op onze web­si­te te­recht bent ge­ko­men via on­li­ne­re­cla­me die werd weer­ge­ge­ven op een web­si­te van een der­de, onze web­si­te­pres­ta­ties ver­be­te­ren en het suc­ces me­ten van e-mail re­cla­me­cam­pag­nes. Om goed te func­ti­o­ne­ren zijn deze tech­no­lo­gieën in vele ge­val­len af­han­ke­lijk van coo­kies en bij­ge­volg zal het wei­ge­ren van coo­kies hun func­tie ver­sto­ren.

 

Flas­hcookies of lo­kaal ge­deel­de ob­jec­ten


Onze web­si­te kan ook ge­bruik ma­ken van de zo­ge­naam­de "Flas­hcookies" (ook be­kend als Lo­kaal Ge­deel­de Ob­jec­ten of "LSO’s") om, on­der an­de­re, in­for­ma­tie over uw ge­bruik van onze dien­sten, frau­de­pre­ven­tie en ac­ti­vi­tei­ten op onze web­si­te te ver­za­me­len en op te slaan.
Als u niet wenst dat er flas­hcookies wor­den op­ge­sla­gen op uw com­pu­ter, kunt u de in­stel­lin­gen van uw Flash play­er aan­pas­sen om de op­slag van flas­hcookies te blok­ke­ren met de in­stru­men­ten in het Web­si­te Stor­a­ge Set­tings Pa­nel (http://www.ma­cro­me­dia.com/sup­port/do­cu­men­ta­ti­on/en/flash­play­er/help/set­tings_­ma­na­ger07.html). U kunt flas­hcookies ook on­der con­tro­le hou­den door naar het Glo­bal Stor­a­ge Set­tings Pa­nel (http://www.ma­cro­me­dia.com/sup­port/do­cu­men­ta­ti­on/en/flash­play­er/help/set­tings_­ma­na­ger03.html) te gaan en de in­struc­ties te vol­gen (die uit­leg kun­nen be­vat­ten over hoe u be­staan­de flas­hcookies kunt ver­wij­de­ren (re­fe­ren­tie naar "in­for­ma­tie" op de Ma­cro­me­dia web­si­te), hoe u kunt voor­ko­men dat flash LSO’s op uw com­pu­ter wor­den ge­plaatst zon­der uw me­de­we­ten, en (voor Flash Play­er 8 en nieu­wer) hoe u flas­hcookies die niet wor­den ge­le­verd door de be­heer­der van de pa­gi­na die u op dat ogen­blik be­dient kunt blok­ke­ren.

Houd er wel re­ke­ning mee dat het in­stel­len in Flash Play­er om de ac­cep­ta­tie van flas­hcookies te be­gren­zen of te be­per­ken tot ge­volg kan heb­ben dat de func­ti­o­na­li­teit van be­paal­de flas­hap­pli­ca­ties wordt ver­min­derd of ver­hin­derd, mo­ge­lijk met in­be­grip van flas­hap­pli­ca­ties die wor­den ge­bruikt in ver­band met onze dien­sten of on­li­ne-in­houd.

 

Re­cla­mecookies

Der­den kun­nen coo­kies op uw com­pu­ter of mo­bie­le toe­stel le­ve­ren om te ad­ver­te­ren via onze web­si­te. Deze be­drij­ven kun­nen in­for­ma­tie ge­brui­ken over uw be­zoe­ken aan deze en an­de­re web­si­tes om re­le­van­te re­cla­me te le­ve­ren over goe­de­ren en dien­sten die u kun­nen in­te­res­se­ren. Ze kun­nen ook tech­no­lo­gie im­ple­men­te­ren die wordt ge­bruikt om de ef­fec­ti­vi­teit van re­cla­me te me­ten. Dit kun­nen ze door coo­kies of web­ba­kens te ge­brui­ken die in­for­ma­tie ver­za­me­len over uw be­zoe­ken aan deze en an­de­re web­si­tes om re­le­van­te re­cla­me te le­ve­ren over goe­de­ren en dien­sten die u mo­ge­lijk in­te­res­se­ren. De in­for­ma­tie die door dit pro­ces wordt ver­za­meld stelt ons of hen niet in staat om uw naam, con­tact­ge­ge­vens of an­de­re per­soon­lij­ke iden­ti­fi­ca­tie­ge­ge­vens te iden­ti­fi­ce­ren, ten­zij u er­voor kiest om deze te ver­strek­ken.

 

Goog­le Ana­ly­tics


Deze web­si­te ge­bruikt Goog­le Ana­ly­tics, een web­si­te­ana­ly­se­dienst van Goog­le Inc. (“Goog­le”). Goog­le Ana­ly­tics ge­bruikt coo­kies, of tekst­be­stan­den. Deze wor­den op uw com­pu­ter be­waard en ma­ken ana­ly­se van uw ge­bruik van de web­si­te mo­ge­lijk. De in­for­ma­tie die wordt ge­ge­ne­reerd door de coo­kies over uw ge­bruik van deze web­si­te wordt in het al­ge­meen door­ge­stuurd naar een Goog­le ser­ver in de VS en daar be­waard. Als IP-ano­ni­mi­sa­tie ge­ac­ti­veerd wordt op deze web­si­te, zal uw IP-adres wor­den ver­kort bin­nen de Eu­ro­pe­se lid­sta­ten of in an­de­re ver­drag­slui­ten­de sta­ten be­tref­fen­de de over­een­komst van de Eu­ro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te. Al­leen in uit­zon­der­lij­ke ge­val­len wordt het vol­le­di­ge IP-adres naar een Goog­le ser­ver in de VS ge­stuurd en daar in­ge­kort. Goog­le zal deze in­for­ma­tie ge­brui­ken na­mens de be­heer­der van deze web­si­te om uw ge­bruik van de web­si­te te eva­lu­e­ren, om rap­por­ten op te stel­len over de web­si­te­ac­ti­vi­tei­ten en ver­de­re dien­sten in ver­band met het ge­bruik van de web­si­te en het in­ter­net­ge­bruik te ver­rich­ten ten aan­zien van de web­si­te­be­heer­der. Het IP-adres dat van uw brow­ser wordt ver­stuurd als on­der­deel van Goog­le Ana­ly­tics wordt niet ge­com­bi­neerd met an­de­re ge­ge­vens van Goog­le.
U kunt voor­ko­men dat deze coo­kies wor­den ver­za­meld door een juis­te aan­pas­sing te doen aan uw brow­ser­soft­wa­re. Mis­schien kunt u dan ech­ter niet meer vol­le­dig ge­bruik ma­ken van alle web­si­te­func­ties.
U kunt ook voor­ko­men dat de ge­ge­vens (in­clu­sief uw IP-adres) die door het coo­kie wor­den ge­ge­ne­reerd en ge­kop­peld aan uw web­si­te­ge­bruik, wor­den ver­stuurd naar Goog­le en ver­werkt door Goog­le door de hier­bo­ven ver­mel­de uit­vin­klinks te ge­brui­ken. Meer in­for­ma­tie is be­schik­baar op ana­ly­tics.goog­le.com.

 

Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?


U heeft het recht om te be­slis­sen of u al dan niet coo­kies aan­vaardt of wei­gert. U kunt uw coo­kie­voor­keur aan­ge­ven door op de ge­pas­te uit­vin­klinks te klik­ken die u in de coo­kie­ta­bel hier­bo­ven kunt zien.
U kunt uw web­brow­ser­con­tro­les in­stel­len of aan­pas­sen om coo­kies te ac­cep­te­ren of te wei­ge­ren. Als u er­voor kiest om coo­kies te wei­ge­ren, kunt u onze web­si­te nog steeds ge­brui­ken maar de toe­gang tot be­paal­de func­ties en ge­bie­den van onze web­si­te kan be­perkt zijn. Om­dat de ma­nie­ren waar­op u coo­kies kunt wei­ge­ren via uw web­brow­ser­con­tro­les ver­schil­len van brow­ser tot brow­ser, kunt u best het help­me­nu van uw brow­ser raad­ple­gen voor meer in­for­ma­tie.
In het al­ge­meen ac­cep­teert u of wei­gert u het ge­bruik van coo­kies via een func­tie die in uw web­brow­ser in­ge­bouwd is.

Be­zoek htt­ps://sup­port.mo­zil­la.org/en-US/kb/ena­ble-and-disa­ble-coo­kies-web­si­te-pre­fe­ren­ces om meer te we­ten te ko­men over de in­stel­ling “Pri­vé­mo­dus” en het be­heer van de coo­kie-in­stel­lin­gen in Fire­fox;
Be­zoek http://sup­port.goog­le.com/chro­me/bin/ans­wer.py?hl=en&ans­wer=95647om meer te we­ten te ko­men over de in­stel­ling “In­cog­ni­to” en het be­heer van de coo­kie-in­stel­lin­gen in Chro­me;
Be­zoek http://win­dows.mi­cro­soft.com/en-us/in­ter­net-ex­plo­rer/de­le­te-ma­na­ge-coo­kies#ie=ie-11 om meer te we­ten te ko­men over de in­stel­ling “In­Pri­va­te” en het be­heer van de coo­kie-in­stel­lin­gen in In­ter­net Ex­plo­rer; of be­zoek http://sup­port.ap­ple.com/kb/PH17191 om meer te we­ten te ko­men over “Pri­vé­mo­dus” en het be­heer van de coo­kie-in­stel­lin­gen in Sa­fa­ri.
Daar­naast bie­den de mees­te ad­ver­te­ren­de net­wer­ken u een ma­nier om ge­rich­te re­cla­me uit te vin­ken. In­dien u meer in­for­ma­tie wenst, be­zoek www.abou­tads.info/choi­ces/ of­ www.your­on­li­nechoi­ces.com.

 

Up­da­tes in dit be­leid


We kun­nen dit be­leid up­da­ten om bij­voor­beeld wij­zi­gin­gen te to­nen die we aan­bren­gen aan de coo­kies die we ge­brui­ken of om an­de­re ope­ra­ti­o­ne­le, wet­te­lij­ke of re­gel­ge­ven­de re­de­nen. Be­zoek daar­om dit be­leid re­gel­ma­tig op­nieuw om op de hoog­te te blij­ven van ons ge­bruik van coo­kies en ge­re­la­teer­de tech­no­lo­gieën. De da­tum bo­ven­aan geeft aan wan­neer dit be­leid het laatst ge­üp­da­tet werd.

 

Pri­va­cy

Voor meer in­for­ma­tie over hoe Ha­ger uw per­soons­ge­ge­vens ge­bruikt, leest u ver­der op deze pa­gi­na ons Pri­va­cy­be­leid voor web­si­te­be­zoe­kers.

 

Waar kan ik meer in­for­ma­tie vin­den?


In­dien u nog vra­gen heeft over ons ge­bruik van coo­kies, of over de ma­nier waar­op wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken, ge­bruik het AVG-con­tact­for­mu­lier.